2024. 04. 14.
Tibor
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Szentháromság térnél

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Szentháromság térnél
2021. 05. 04., 08:39

Útlezárásra kell számítani május 6-tól a Kossuth Lajos utca - Hunyadi János utca közötti szakasznál, valamint a Hunyadi utca 2. számú ingatlan előtti részen. Az alábbiakban Kalocsa Város Önkormányzata – Városüzemeltetési Osztály portálunknak megküldött tájékoztatóját olvashatják, változtatás nélkül.

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala (székhelye: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1; adószáma: 19973155-1-03; továbbiakban: Jogosult), részére – kérelmére, a Jogosult és Kalocsa Város Önkormányzata által kötött 8/2021. sz. Együttműködési megállapodás alapján, a Kalocsa Szentháromság tér II.a-b, és II.b ütem kivitelezési munkálatainak végzése céljából, a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel megadom:

1. Az adott munkával/tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:
Megnevezés: Kalocsa Szentháromság tér II.a-b, és II.b ütem kivitelezési munkálatainak végzése.

A közút területén végzett építési munkákhoz, helyi közút kezelője, a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján szakfelügyelet jelenlétét írhatja elő.

A kérelmező neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala
címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
A munkálatokat elvégző szerv, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosultjának neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala
címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

A munkálatokért felelős: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala

A lezárással érintett utak, utcák, terek:
1Kalocsa Szentháromság tér: Kossuth utca - Hunyadi utca közötti szakasza, valamint a Hunyadi utca 2. számú ingatlan előtti utcaszakasz.
 A H/480-2/2021 számú engedélyben megjelölt területen felül, további 450 m² terület kerül lezárásra.


A lezárás tervezett időpontja:

2021. május 06. - 2021. június 30. napjáig.

A kivitelezésre/tevékenységre vonatkozó feltételek:
2.1 A kivitelezés/tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
2.1.1        A jelzőtábla kivitelére, méretére, fényvisszavető képességére és kihelyezésére vonatkozóan be kell tartani a 4/2011 (1.31.) KöViM rendeletben, és a 83/2004 GKM rendeletben foglaltakat.
2.1.2        A jelzőtábla a közút burkolatától kiemelt szegély esetén min, 0,5 méterre, kiemelt szegély nélküli szakaszon min. 0,75 méterre helyezhető el.
2.1.3        A csatlakozó út és járdaburkolatok bontását követő helyreállítás során az alkalmazott réteges szerkezetek, anyagok az eredeti szerkezettel megegyező, vagy annál magasabb minőségi osztályú paraméterekkel kell, hogy bírjanak.
2.1.4        Érintett közműkezelőkkel történő egyeztetés szükséges.
2.1.5        A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntető jogilag is felelős.
2.1.6        A közterület nem rendeltetésszerű használatára közterület-használati engedély beszerzése szükséges

2.2.  A munkaterület/igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
2.2.1.   A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli,
2.2.2.   Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell.
2.2.3. A gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetéséről gondoskodni kell

2.3.  Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
2.3.1.      Az ideiglenes forgalmi rendet az e-UT 04.05.14 "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című útügyi műszaki előírásainak megfelelően, valamint jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint, az 1. sz. térkép alapján kell kialakítani, és bevezetni.
2.3.2.      Az ideiglenes forgalmi rendet a kérelmezőnek kell kialakítania, az ehhez szükséges forgalomtechnikai eszközöket Kalocsa Város Önkormányzata biztosítja.
2.3.3.      Mindkét zárási ponton (Szentháromság tér Kossuth utcai bejáratában, Hunyadi utca 2. sz. ingatlan előtt), fizikai korlátot kell állítani, a korlát elé, vagy a korlátra „mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.
2.3.4.      A Szentháromság tér Kossuth Lajos utcai bejáratában, az Asztrik tér irányába mutató „kötelező haladási irány jobbra” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.
2.3.5.      A Szentháromság tér Kossuth utcai bejáratában, a Szent István király út irányában „mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.
2.3.6.      A Plebánia köz – Hunyadi utca kereszteződésében, a Plebánia köz forgalmára vonatkozó „kötelező haladási irány „balra” közúti jelzőtáblát érvényteleníteni kell (le kell takarni).
2.3.7.      A Hunyadi utca – Plebánia köz kereszteződése után, a Hunyadi utcára, a Szentháromság tér irányába haladó forgalomra vonatkozóan, „zsákutca” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni
2.3.8.      Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában" (EFSZ) foglaltak szerint kell kialakítani.
2.3.9.      Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
2.3.10.   A jelenleg is kint lévő forgalomtechnikai jelzések közül azokat, amelyek az ideiglenes forgalomszabályozásra vonatkozó jelzések kint léte alatt megtévesztővé válnak, az ideiglenes forgalomszabályozás időszakára érvényteleníteni kell.
2.3.11.   A kihelyezett forgalomtechnikai eszközök meglétéről, mindenkori láthatóságáról, valamint azok felborulás elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell.
2.3.12.   A közúti jelzőtáblák elhelyezésénél és alkalmazásánál a vonatkozó 83/2004. (VI. 4.) számú „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről" szóló GKM rendelet előírásait be kell tartani.
2.3.13.   Az ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseket úgy kell elhelyezni, és a munkát úgy kell végezni, hogy azok egyéb forgalomtechnikai jelzéseket nem takarhatnak.
2.3.14.   A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy-és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

3.    Egyéb feltételek:
3.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli.
3.2. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni köteles.
3.3. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmények fenntartásáról és mindenkori tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.
3.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
3.5. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

4.        Vegyes rendelkezések:
4.1  Jelen közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. és 42/A §-a alapján adtuk ki.
4.2. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Útügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: www.konnanyhivatal.hu)
4.3. Jelen közútkezelői hozzájárulás a fent jelzett időpontban érvényes. Amennyiben a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
4.4. Az ideiglenes forgalomkorlátozás biztosítása során a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontját figyelembe kell venni, Ezen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a kivitelezés során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.
4.5. A közút mellett munkát végző személyeket munkavédelmi oktatás keretében ki kell képezni, és szabványos védőmellénnyel, védősisakkal kell ellátni őket. Közúti munkaterületen az egyéni védőeszközök használata kötelező!
4.6. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult egyetemlegesen felelős.
4.7. Az építés folyamán szükséges fás szárú növények és cserjék kivágásáról, pótlásáról, a „A fás szárú növények védelméről,” szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet, valamint Kalocsa Város Önkormányzat „A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről” szóló 10/2001. (VII.27.) ör. számú rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni.
4.8. Munkálatok megkezdése előtt, valamint azok a befejezéséről írásbeli értesítőt kérem hivatalomhoz megküldeni: Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály (6300 Kalocsa, Szent István királyút 35.)

Az engedélyt Kalocsa Város Jegyzője a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján biztosított jogkörben adta ki.

Kalocsa, 2021. 04. 30.

 

                          

                 Dr. Kiss Csaba jegyző megbízásából:        Boromisza Viktor (osztályvezető)

                                                                                       

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 09., 15:25
Dr. Magóné Tóth Gyöngyi már korábban bejelentette polgármesteri ambícióit, mint a DK által támogatott jelölt. Hétfő délután hét további képviselőjelölttel együtt a Népművészeti Háznál tartottak sajtótájékoztatót a június 9-ei helyhatósági választásokra való felkészülésükről.
2024-04-07 13:47:00
A kampány célja kettős: nők számára hasznos eszközökből és intim higiéniás termékekből ajándékcsomagot összeállítani egy női táskában, melyet Pécsi Vivien a Szociális Bizottság, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal karöltve ad át rászoruló lányoknak és nőknek, továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon, így Kalocsán is rengeteg olyan nő él, akik számára gondot okoz beszerezni az alapvető női higiéniás termékeket.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 04. 13., 10:56
A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház székhelyén és telephelyein (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kalocsa) a járóbeteg szakellátásokra a bejelentkezés minden esetben a betegfelvételi pontokon történik. Még >>>
2024. 04. 12., 17:28
Mostmár akik a piacra mennek, azok tapasztalhatják a változást. Még >>>
2024. 04. 09., 12:52
A mester a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának tagja lett, székfoglalóját a Pesti Vigadó Makovecz-termében tartotta meg. Még >>>
2024. 04. 08., 08:05
24 fok körüli nyárias meleg valószínű. Még >>>
2024. 04. 07., 13:51
A biztonsági övet nem használó utas maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. Még >>>
2024. 04. 05., 11:42
A NAV munkatársai vásároltak két aranygyűrűt, melyeket az eladó lakásán vettek át, majd felfedték kilétüket. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK