2024. 05. 23. csütörtök
Dezső
: 387 Ft   : 357 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Ügyvezető kerestetik! – Loibl László lemondásának fő oka, retrospektív

Illés György Cinó  |  2016. 12. 09., 18:42

Tegnap pályázat kiírásáról határozott a grémium a Kft. ügyvezetői posztjának betöltésére, egyidejűleg elfogadta a polgármester javaslatát az ügyvezetői feladatok átmeneti ellátására kijelölendő személyt illetően. E teendőkkel Pécsi Tibornét, a cég jelenlegi gazdasági vezetőjét bízták meg. Emlékezetes: Loibl László, a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetője a média nyilvánossága előtt is bemutatott lemondólevelében az előző testületi ülésre előterjesztett egyik napirend tartalmát és hangnemét jelölte meg. Ebben a polgármester részben elutasítani javasolta a társaság többletfinanszírozási igényét, illetve szigorú, tételes elszámolást, bizonylat ellenében történő kifizetést írt elő. Az önkormányzati testület részben engedékenyebbnek bizonyult a Kft.-vel, de egy kérdést illetően –a polgármestert is beleszámítva – tizenegy emberként állt ki az elutasító javaslat elfogadása mellett, egy képviselő különutas politikát folytatott.

Még a november 24-i testületi ülésen került napirendre az az előterjesztés, amely a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetője által benyújtott, három különböző ügyhöz kapcsolódó többletfinanszírozási igénnyel kapcsolatos döntést készítette elő. Ebben az előterjesztő dr. Bálint József polgármester háromból két ügyben a kérés elutasítását javasolta, a harmadikban pedig egy kissé bizalmatlan hangvételű alapelv érvényesítésére tett javaslatot a támogatás mellé – ezek voltak a december 31-ével távozó ügyvezető által lemondólevelében megjelölt fő okok, amint fogalmazott, az utolsó lökés, amely miatt Loibl László a társaság ügyvezetését a továbbiakban nem kívánja vállalni.
Az ügyvezető külön is megjelölte az előterjesztés „kioktató, megalázó hangnemét”.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A három ügy közül az első – ennek fenntartásokkal, de teret adott a polgármester – a Kalocsa Szíve programmal kapcsolatos póttámogatási igényt fogalmazott meg összesen 4.274.483 forintos összegben. A kérelemhez csatolt, tételes táblázat szerint ennek mintegy fele a 2013-15. évi hatósági díjak, kiküldetési díjak és posta költségek, telefonszámlák, a 2014-15-ös bankköltségek és nem teljes mértékben támogatott építési munkálatok fedezete volna, másik felét, bő kétmilliót a 2016. évre könyvelt hatósági díjak, illetékek főkönyvi számlaforgalmával indokolt a kérelmező.

Az elterjesztés azonban rámutat: a 2016. évben az önkormányzat 70 millió 144 ezer forintos tulajdonosi pótbefizetést hajtott végre, avégett, hogy a 2015. december 31. fordulónappal fönnálló, a korábbi évek mérleg szerinti vesztesége miatti negatív saját tőkeállományt a törvényes szintre állítsa. Így minden, tavaly december 31-ei fordulónappal elkönyvelt fedezetlen költség és ráfordítás az önkormányzat által finanszírozásra került, benne a Kalocsa Szíve programmal összefüggőek is.

„Hiteles bizonylatmásolat bemutatásával…”

Ennek az anomáliának a föloldására a támogatási szerződést e kérelem esetében is csak annak az alapelvnek az érvényesítésével látta indokoltnak megkötni az előterjesztő, hogy

A támogatott a támogatást a Kalocsa Szíve program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, feltétlenül és bizonyíthatóan szükséges, más egyéb forrásból nem finanszírozott költségeinek, ráfordításainak, valamint költségnek, ráfordításnak nem minősülő (…) tételeinek finanszírozására fordíthatja, illetve hívhatja le, az eredeti bizonylatok hiteles másolatainak bemutatásával.
Nem finanszírozható olyan költség, ráfordítás, amely 2015. december 31-ét megelőző időszakhoz kapcsolódik. (Idézet az előterjesztésből)
Tehát, ez sem olyan sima ügy, valójában Mátyás Király és az okos lány története is kikerekedhet belőle a végére.
Mindazonáltal a kért szűk 4,3 milliós előirányzatot a költségvetés 3. számú módosításakor már átcsoportosította testület.

Azonban a másik két ügyben minden rébusz nélkül mutatott pirosat Bálint József.
Az egyik iskolai érintésvédelmi munkák fedezetére, a másik a piactér tetőszerkezetének javítására, beázás elleni karbantartásra vonatkozott.
A Szent István Gimnáziumban már elvégzett és számlázott érintésvédelmi munkák fedezetére 5,6 milliót kért a cég, a piactér tetőszerkezetének javítására 1,15 milliót igényeltek volna.

Adós, fizess!

Ezek azonban a társaság hatályos közintézmény-üzemeltetési szerződése, illetve vagyonhasznosítási szerződése értelmében a Vagyonhasznosítási Kft. feladatai.
Az ügyvezető ezért indokként azt jelölte meg kérelmében, hogy az általa igényelthez képest 10%-kal alacsonyabb összegű önkormányzati finanszírozás miatt nincs fedezet az általa nem várt kiadásokra.

Ám az előterjesztő kimutatása szerint ez év november idusán az alábbi táblázatban részletezetten még a társaság tartozott több mint 8,5 millió forinttal a városnak. Emellett – köszönhetően részben az önkormányzati finanszírozásnak – a társaság több mint 18 milliós eredménnyel zárhatja az évet, az első félévi gazdálkodás számait egész évre kivetítő számítás alapján.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Karbantartás, vagy felújítás?

Dr. Angeli Gabriella indítványozta, hogy az első pont tekintetében a 2015. december 31. előtti tételeket kizáró, utolsó mondatot töröljék a javaslatból.
Később azt vetette föl, hogy mi számít karbantartásnak, azaz mekkora volumenű és milyen jellegű munka tekinthető karbantartásnak, és mely határtól kell fölújítási munkának tekinteni, például a piactér tetőszerkezetén szükségessé vált javításokat.

HA KARBANTARTÁS, AKKOR A VAGYONHASZNOSÍTÁSI KFT. FELADATA A MUNKA ELVÉGZÉSE. HA AZONBAN FELÚJÍTÁS, AKKOR TULAJDONOSKÉNT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGE.

A gimnázium és a piactér esetében kétsége sincs a képviselőnek, hogy „bőven meghaladja a javítás szintjét”. Sorolta az iskolaépület villamoshálózatának cseréjét, több lecserélt lámpatestet és a kiépített védőföldelést, a piac tekintetében pedig a cserére szoruló vápákat. Úgy vélte, ezt a hibát javítással nem lehet kijavítani és a beázást megszűntetni, csak teljes körű fölújítással.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A pénzügy fizetne

A pénzügyi bizottság a Kalocsa Szíve programhoz kapcsolódó határozati javaslat tekintetében az előterjesztő álláspontját támogatta változatlan formában – ismertette álláspontjukat Katus Attila bizottsági elnök, a második határozati javaslat esetében azonban a ’B’ változat szerint a társaság 5,6 milliós kérését az általános tartalékkert terhére rendezni javasolták.
A piactér tekintetében ellenben ők is úgy vélték, hogy egy beázás az karbantartásnak számít, tehát emiatt a többlettámogatás kifizetését nem támogatták.

Más hozzászólás nem lévén, a négyfordulós határozathozatal következett.
Először dr. Angeli Gabriella módosító javaslatáról szavaztak. Ez 1 igen szavazattal 5 nem ellenében és 6 tartózkodással nem kapta meg a kellő támogatást.

Így az első, a Kalocsa Szívére vonatkozó pont tekintetében az eredeti előterjesztésről szavaztak, amely szigorú megkötésekkel ugyan, de megítélni javasolta a többletfinanszírozást, amelyhez a forrást költségvetési döntéssel már korábban előteremtették.
Ez a javaslat 7 igen szavazattal 4 nem ellenében, 1 tartózkodással zöld utat kapott.

A második határozathozatal során a Gimnázium villanyszerelési munkái fedezetének utólagos biztosítására irányuló kérésre vonatkozó, azt elutasító, eredeti javaslatról szavaztak.
Ez 6 igen 6 nem ellenében nem nyert támogatást. Így a polgármester szavazásra bocsátotta a kérés elfogadását javasoló és a szükséges költségvetési lépések megtételét előirányozó előterjesztést is.
Ezt 7 igen, 4 nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadták.

Végül a piac tetőfelújításához nyújtandó póttámogatásról döntöttek. A szavazásra bocsátott, ’A’ változat a kérés elutasítását javasolta. Ebben egyet is értett a testület túlnyomó többsége. Egy kivétellel: dr. Angeli Gabriella tartózkodással, azaz „gyenge nemmel” szavazott.

Ügyvezető kerestetik!

Simon Zoltán a pályázat határidőinek lerövidítését indítványozta. A pályázatok beadásának határidejét január 15., az elbírálásét január 31. napjához kötné, az új ügyvezetőt február elsejével javasolta kinevezni a képviselő. Az új vezető korábbi megbízását abból a megfontolásból javasolta, hogy az új vezetőnek már legyen módja a 2017-es költségvetés elkészítésében részt venni.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A jegyző, dr. Kiss Csaba jegyző rámutatott, hogy a javasolt beadási és elbírálási határidők mellett a kinevezés idejéről a kiírásban úgy is rendelkezhet a testület, hogy a pályázatok elbírálása után a tisztség azonnal betölthető.
Ezt a technikai jellegű kiegészítést Simon Zoltán elfogadta.

A jogi bizottság azt indítványozta, hogy a jelölteket majdan a pénzügyi és a gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési bizottság is meghallgassa személyesen a döntéshozatal előtt.
A bizottság álláspontját közlő Angeli Gabriella személyes véleményével csatlakozott Simon Zoltánhoz abban, hogy a határidők lerövidítésével mielőbb nevezzék ki az új ügyvezetőt.

Szabó Balázs a leendő ügyvezető felsőfokú végzettségére vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy az elbírálásnál előnyben kellene részesíteni az uszoda üzemeltetéséhez alkalmas végzettséggel rendelkezőket, bár elismerte, hogy jogi végzettségű munkatársban is hiányt szenved a társaság.

A határozat nem az uszoda vezetői posztjának, hanem a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetői tisztségének betöltését készíti elő, mutatott rá az előterjesztő dr. Bálint József, de a határidők rövidítésére javaslatot, akárcsak a bizottsági meghallgatásokra vonatkozó módosítást befogadta indítványába. A polgármester megjegyezte, hogy a bizottságoknak e nélkül is lehetőségük volna meghallgatni a jelölteket, de ha erre igény van, a határozatba is belefoglalják ezt.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ezt követően döntöttek a pályázat kiírásáról a fönti feltételek mellett, 12 igen szavazattal.

ENNEK ÉRTELMÉBEN 2017. JANUÁR 15-EI BEADÁSI ÉS JANUÁR 31-EI ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐVEL, PÁLYÁZATI ÚTON VÁLASZTJÁK KI LOIBL LÁSZLÓ UTÓDJÁT.

Így leghamarabb január 15-én, legkésőbb február 1-jén új, kinevezett ügyvezetője lehet a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-nek.

A Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetői székének december 31-ével esedékes megüresedése és a pozíció betöltése közti, átmeneti időszakra – az előterjesztésnek megfelelően –

A JELENLEGI GAZDASÁGI VEZETŐT, PÉCSI TIBORNÉT VÁLASZTOTTÁK MEG.

Az átmeneti, megbízott ügyvezető javadalmazását a kérdéses időszakra a megbízatással járó többletfeladatok ellentételezésére havi 50.000 forinttal megemelték.
Ezt a javaslatot szintén egyhangúlag támogatta a testület.

A két, Angeli Gabriella által megjelölt bizottságot szintén 12 támogató szavazattal kérték föl a pályázók meghallgatására és beadványaik véleményezésére.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 0 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (Legyen Ön az első)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.

Még több friss hír

2024. 05. 22., 10:42
Az új atomerőművi blokkok alatti talaj megerősítése érdekében 17 hektáron összességében 75 ezer furat, vagyis egymással átfedésben lévő cementált talajoszlop készül, melyek összessége alkotja a vízzáró lemezt és annak oldalfalait. (x)
2024. 05. 21., 12:57
A kerek évforduló alkalmából rendezett pénteki ünnepséghez – három vendég fotókör meghívásával – fotóklubok találkozója is kapcsolódott. Köszöntőt mondott Simon Zoltán alpolgármester és Péjó Zoltán klubelnök. A Művelődési Ház folyosóin berendezett kiállítást Lakatos György fagottművész nyitotta meg.
2024. 05. 21., 10:49
A nukleáris iparra jellemző biztonságtudatosság az építést ugyanúgy jellemzi, mint a működtetést, ennek szellemében épül Pakson a két új blokk is. A reaktortartály például a teljes gyártási folyamat során hozzávetőleg hétszáz minőségellenőrzésen esik át. (x)
2024. 05. 20., 08:52
Május 12-én, vasárnap a már bajnok Decs otthonában ültek asztalhoz a Kalocsai Sakk Klub versenyzői a 2023/2024-es bajnoki évad utolsó fordulójában, ahol 10-2-es vereséget szenvedtek az Asztalos csoport NB II-es csapatbajnoki találkozóján. A dr. Czibulka Zoltán vezette mieink ezzel csoportjuk 9. helyén végeztek, ám minden bizonnyal prolongálják NBII-es tagságukat a tízcsapatos csoportban a jövőben is.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 05. 23., 13:15
A Reels műfaj sajátossága miatt dr. Filvig Gézának másfél percbe kellett sűríteni az elmúlt évek eredményeit. Még >>>
2024. 05. 22., 14:09
A díjköteles útszakaszokat - 91 fuvar során - a kamerás ellenőrző rendszer kijátszásával vette igénybe. Még >>>
2024. 05. 21., 14:01
A családi kirándulások alkalmával érdemes gondolni a kullancsokra is. Még >>>
2024. 05. 21., 13:00
Az áldozat a családsegítőhöz fordult a problémával, aki segített neki elköltözni. Még >>>
2024. 05. 21., 08:48
A ma délelőtt 10 órára meghirdetett bábszínház technikai okok miatt elmarad. Még >>>
2024. 05. 20., 08:50
A tényeket a társaság nem vitatta, hanem lemondva fellebbezési jogáról, több mint 7 millió forint adót fizetett be az állami költségvetésbe. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK